Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Registeransvarig
Karleby kyrkliga samfällighet (Y-0179225-7)
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
+35868296111(växel), kokkola (at) evl.fi

Kontaktperson i ärenden som berör registret
Karleby kyrkliga samfällighet / Informationsenheten
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
info.kokkola (at) evl.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
Kristiina Harjuautti
PL 85 (Ojakatu 1), 90100 Uleåborg
+358407552650, kristiina.h.harjuautti (at) evl.fi

Registrets namn
Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingars webbsidor har förverkligats med Base-databasprogram och Valu Digital Ab:s publiceringssystem.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter behandlas på webbsidorna för uträttandet av ärenden elektroniskt; beställa ämbetsbevis, ansluta sig till kyrkan, förbönsbegäran, samla in respons, beställa nyhetsbrev.

Registrerade persongrupper och datainnehåll
Karleby kyrkliga samfällighets informationsenhet ansvarar för det allmänna och gemensamma innehållet på webbsidorna. Varje församling ansvarar för sina egna evenemangsuppgifter, sin presentationssida, kontaktuppgifter o.s.v.

Följande uppgifter behandlas på webbsidorna: beställning av ämbetsbevis, förbönsbegäran och respons till vilka det finns färdiga blanketter på nätet. Datainnehållet varierar och framgår från ifrågavarande blankett (namn, adress, e-postadress, osv.). För anmälningar till församlingens evenemang finns en link till det elektroniska bokningssystemet (Katrina). För att ansluta sig till kyrkan finns en link till kyrkans egen webbsida.

De personuppgifter som angetts behandlas av den församling eller det centralregister vars verksamhet ärendet angår.

Uppgiftskällor
Användaren uppger själv de personuppgifter som berör ifrågavarande funktion.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifterna som angetts via webbsidorna överlåtes åt den församling vars verksamhet eller annat ärende saken gäller. Inga uppgifter överlämnas åt utomstående.

Principer för dataskydd
De personuppgifter som anges på anmälningsblanketterna (läger och evenemang) på våra webbsidor är skyddade såsom lagstiftningen för dataskyddet förutsätter.

Den registrerade har rätt att

  • av den registeransvarige begära tillgång till sina uppgifter samt rätt att korrigera, komplettera eller radera dessa.
  • invända mot eller begära begränsningar i behandling av sina personuppgifter samt rätt att överföra sina uppgifter från ett system till ett annat (dataportabilitet).
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, dock utan att detta påverkar lagligheten av personuppgiftsbehandling som skett på grundval av samtycke innan detta återkallades.
  • besvära sig över behandlingen av sina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Tillämpning av denna rätt begränsar inte möjligheter till ändringsansökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Den registrerades rätt att kräva korrigering av uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvarige utan fördröjning rättar ospecifika och felaktiga personuppgifter. Den registrerade har rätt att få – med beaktande av ändamålet till vilket uppgifterna behandlades – bristfälliga uppgifter kompletterade, bl. a genom att göra en skriftlig begäran om tilläggsutredning på adressen:
Karleby kyrkliga samfällighet /
Korrigering av personuppgifter / tilläggsutredning
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby

Användning av cookies på webbplatsen
Vi använder cookies för att garantera att servicen är säker, effektiv och användarvänlig.

Vi använder cookies på webbplatsen för att producera statistika uppgifter samt för att spara de förändringar i textens storlek som besökaren gör (förändringen är i kraft även under nästa besök).

En cookie är en liten textbaserad datafil som skickas till och sparas i besökarens dator. Cookies skadar inte användarens dator eller datafiler. Man kan ta cookies ur bruk via webbläsarens inställningar.

Om man kopplar bort funktionen är det bra att ta i beaktande att cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster skall fungera korrekt.