Nyheter

 

Gemensamma kyrkorådet förordar grundandet av att krematorium

Publicerad: 30.11.2018

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråds beslut 29.11.2018

FÖRSLAGET OM GRUNDANDET AV ETT KREMATORIUM PRESENTERAS FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE

Den första utredningen om ett krematorium gjordes på 1990-talet i samarbete med Jakobstad. Den andra utredningen gjordes om byggande av ett krematorium i samband med Marie kapell, men förslaget röstades omkull i gemensamma kyrkofullmäktige 2011; budgeten för krematoriet var då 3 miljoner euro.

Nu förordar gemansamma kyrkorådet för gemensamma kyrkofullmäktige att ett krematorium grundas enligt investeringsplanen.

Förplaneringen har inletts detta år. DI Ville Varjo från Turkoosi 11 Ab har fungerat som konsult.

Förplaneringsrapporter har gjorts av Arkman Arkkitehtuuri Oy, arkitektplanering, Ideastructura Oy, konstruktionsplanering, Avecon Ab, elplanering och Keski-Pohjanmaan LVI-suunnittelutoimisto Oy, VVS- och processplanering.

Investeringskostnaden uppskattas på basen av förplaneringsrapporterna vara 15, miljoner euro. Under år 2019 startar tillståndsförfarandet (5.000 euro), år 2020 närmast de byggnads- och hustekniska förändringarna samt offertförfrågan av ugnsleverantören (0,5 milj. euro). Krematoriet skulle vara klart att ta i bruk i maj 2021.

Krematoriet skulle byggas i utrymmen som hyrs av Soite. Krematoriet skulle få ändamålsenliga utrymmen avdelade från centralsjukhusets värmecentral, skilt från värmecentralens och sjukhusets verksamhet. Soite skulle vara hyresvärd och verksamheten drivas av Karleby kyrkliga samfällighet.

Det planeras ett krematorium med en ugn vars kapacitet är 1000-1500 kremeringar per år. För tillfället kremeras över 20 procent av de avlidna inom Karleby kyrkliga samfällighet och antalet är stigande. Av de som begravs på Anna begravningsplats är t. o. m. en tredjedel kremerade; i landsortsförsamlingarna är det inte lika vanligt med kremering.

På orter där man grundat ett krematorium har kremeringarnas andel ökat märkbart. När krematoriet står färdigt förkortas transportsträckorna för de avlidna som skall kremeras och helhetskostnaderna kommer att minska för de anhöriga. Nu transporteras de avlidna till Vasa, Seinäjoki och Uleåborg för kremering. Följaktligen kunde krematoriet i Karleby också betjäna ett vidare område.

 

Illustration över krematoriets ugnsutrymme. Bild: Arkman Arkkitehtuuri Oy

 

LISEN FORSGÅRD INFORMATIONSCHEF

Gemensamma kyrkorådet valde medianom YH, datanom Lisen Forsgård till tjänsten som informationschef fr. o. m. den 1.4.2019. Intervjugruppen föreslog henne enhälligt för tjänsten med motiveringen att Forsgårds utbildning, språkkunskaper, erfarenhet av programvaror, lämplighet för uppgiften och det allmänna intrycket från intervjun bäst motsvarar de krav som ställs på tjänsten. Också församlingsrådens utlåtanden förordade valet av Forsgård.

Sammanlagt inkom 25 ansökningar under två ansökningsronder till den lediganslagna tjänsten som informationschef. Fyra sökanden kallades till intervju.

Informationschefen leder och utvecklar samfällighetens interna och externa kommunikation. Behörighetskrav är lämplig högskoleutbildning och tillräcklig kännedom om arbetsområdet. Därtill krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra.

TJÄNSTEN SOM ARBETSLEDARE PÅ GRAVGÅRDEN LEDIGANSLÅS

Gemensamma kyrkorådet beslöt att lediganslå tjänsten som arbetsledare på gravgården. En arbetsgrupp bestående av Janne Korkiakangas, Niclas Leminen, Kristina Holm och Helinä Marjamaa tillsattes för att förbereda ansökningsförfarandet. Utlåtanden begärs av församlingsråden för Karleby finska och svenska församlingar innan tjänsten tillsätts.

BEGRAVNINGSAVGIFTER FÖRENHETLIGAS

Gemensamma kyrkorådet fastställde förändringarna angående avgifter i samband med begravning fr. o. m. 1.2.2019. Avgifterna granskades senast 1.1.2015.

De nya priserna är de samma för alla begravningsplatser inom samfälligheten. Förändringarna gäller främst arbetskostnader i samband med begravningar. I flera avgiftskategorier har det funnits behov av förhöjning. Driftskostnaderna för kylrummen har ökat och service på dem är ofta kostsam då det är fråga om specialutrustning. Elförbrukningen är också en betydande utgift.

En ny avgift uppbärs för hyra av kylrum också av ortsbor, men först för den tid som överskrider tre veckor. I tariffen för arbetskostnader finns nu en timdebitering för krävande tilläggsarbete. Särskilt vintertid är det ett tungt och tidsdrygt arbete att förbereda gamla gravar för gravgrävning. Flytt av gravminnesmärken, kantstenar och dylikt efter att tjälen upptinats kräver mycket arbetstid av såväl manskap som maskiner.

Priset för en skylt på det gemensamma minnesmärket vid minneslunden eller ströområdet är i fortsättningen 125 euro på samtliga av samfällighetens begravningsplatser.

ANSLUTANDE AV HALSO FÖRSAMLING TILL KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Domkapitlet i Uleåborgs stift har på sitt möte 3.5.2018 behandlat Halso församlings ekonomiska situation. Biskopen och domkapitlet har uppmanat Halso församling att inleda förhandlingar med Karleby kyrkliga samfällighet för ett eventuellt anslutande.

I förhandlingarna har representanter för Halso församling och Karleby kyrkliga samfällighet deltagit. Fyra förhandlingar har hållits och en slutrapport har sammanställts.

Vid förhandlingarna gick man igenom olika alternativ för Halso församling. Halsos önskan var att bevaras som självständig församling och att detta skulle ske som en del av Karleby kyrkliga samfällighet.

Halso församling har nu 1.010 medlemmar. Den är en av Finlands minsta församlingar. Personalstyrkan är i år 4,23 räknat i årsarbetsenheter och 2019 kommer den att vara 3,51 åae. Om Halso församling ansluts till Karleby kyrkliga samfällighet blir 2,09 årsarbetsenheter kvar i församlingen och 1,07 åae flyttas till samfälligheten. Uppgifter som övergår till samfälligheten är kyrkbokföring samt arbeten som berör ekonomi, personalärenden, begravnings- och fastighetsväsendet och kökstjänster.

Halso församlings kyrkskatteprocent stiger nästa år till 2 procent. Motsvarande tal inom Karleby kyrkliga samfällighet är 1,7 procent. Detta betyder att skatteintäkterna sjunker efter ett anslutande. Verksamhetsbidragen skulle upphöra. Rörelsemarginalen skulle efter ett anslutande vara 134.664 euro för Halso församling, beräknat på basen av budgeten för 2019.

Man har redan gjort märkbara sparåtgärder i Halso, minskat på personal och sålt fastigheter. Att ansluta till samfälligheten skulle endast ge små inbesparingar.

Som resultat av förhandlingarna beslöt arbetsgruppen föreslå att Halso församling ansluts till Karleby kyrkliga samfällighet från början av år 2020. Åtgärder inför ett ev. anslutande påbörjas under 2019. Halso församling beslutar om ett anslutande ännu under pågående år.

Gemensamma kyrkorådet beslöt efter diskussion att ärendet förs till kännedom och diskussion i församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Utlåtanden begärs från de nya församlingsråden som inleder sina perioder 1.1.2019. Beslutsförslaget presenteras för kyrkofullmäktige i mars 2019.

ARBETSGRUPP UTREDER VILKA MÖJLIGHETER TILL MÅNGSIDIGT BRUK YXPILA KYRKA HAR

Gemensamma kyrkorådet har beslutat att grunda en arbetsgrupp för att undersöka vilka möjligheter det finns att använda Yxpila kyrka mångsidigare. Det kunde vara fråga om t. ex. en sammanslutning där man delar på verksamhetsmöjligheterna och kostnaderna. Arbetsgruppen presenterar sina förslag för gemensamma kyrkorådet senast 31.10.2019.

Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från åtminstone fastighetsstyrelse, finska församlingens församlingsråd, svenska församlingens församlingsråd och från gemensamma församlingsrådet. Som tjänsteinnehavarnas representanter deltar kyrkoherdarna från de två församlingarna samt fastighetschefen och förvaltningsdirektören. Arbetsgruppen kan höra representaner för föreningar samt från den tredje sektorn.

Gemensamma kyrkorådet ber om förslag på medlemmar senast 31.1.2019.