Nyheter

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut den 12.3.2019

Publicerad: 13.03.2019


GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE FÖR KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET GODKÄNDE ENHÄLLIGT HALSOS ANSLUTNING TILL SAMFÄLLIGHETEN

Förhandlingarna om att ansluta Halso till Karleby kyrkliga samfällighet inleddes 2018 på uppmaning av Uleåborgs domkapitel. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände enhälligt Halsos anslutning till samfälligheten fr. o. m 1.1.2020, fastställde stadgar och godkände Halso församlings egendomsförteckning. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade också, avvikande från framfört förslag, att gemensamma kyrkorådets sammansättning ska bestå av 12 medlemmar samt ordförande och vice ordförande. Beslutet bör ännu prövas av kyrkostyrelsen.

KANTORSTJÄNSTEN I DEN SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände gemensamma kyrkorådets förslag att i Karleby svenska församling grunda en kantorstjänst som förutsätter någon annan av kyrkostyrelsen godkänd examen (tidigare C-kantors tjänst). Tjänsten grundas fr. o. m. 1.9.2019. Samtidigt beslöts att svenska församlingens B-kantorstjänst dras in.

VAL AV REVISOR FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN 2019-202

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att välja revisionsföretaget KPMG Oy för åren 2019-2022, eftersom det på basen av inkomna offerter är helhetsekonomiskt billigast.