Nyheter

 

Gemensamma kyrkorådets beslut den 2.5.2019

Publicerad: 06.05.2019

KÖKSANSVARIG TILL LOCHTEÅ FÖRSAMLING

Köksansvarige i Lochteå församling Anni Lätti går i pension den 1.1.2020. Hon har ansvarat för kökstjänsterna i Seurakulma (församlingshemmet) och prästgården samt för städning och vaktmästartjänster.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att fr. o. m. 26.8.2019 tillsvidareanställa en person samt att utse servicechefen och personalchefen till att förbereda ansökningsförfarandet.

ÄNDRING AV GEMENSAMMA KYRKORÅDETS REGLEMENTE

Gemensamma kyrkorådet godkände den 12.3.2019 Halsos anslutning till Karleby kyrkliga samfällighet fr. o. m. den 1.1.2020. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände också gemensamma kyrkorådets sammansättning; ordförande, vice ordförande och 12 medlemmar.

Sammansättningen av gemensamma kyrkorådet bestäms i kyrkorådets reglemente, 1 kap. 1 §: ” Gemensamma kyrkorådet består av en ordförande utsedd av domkapitlet i Uleåborgs stift samt vice ordförande och 11 övriga medlemmar som valts av gemensamma kyrkofullmäktige. De valda medlemmarna har personliga suppleanter.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att gemensamma kyrkofullmäktige ändrar gemensamma kyrkorådets reglemente, 1 kap. 1 §, så att gemensamma kyrkorådet består av ordförande utsedd av domkapitlet i Uleåborgs stift samt av gemensamma kyrkofullmäktige valda vice ordförande och 12 övriga medlemmar. De valda medlemmarna har personliga suppleanter.

Beslutet bör ännu fastställas av domkapitlet i Uleåborgs stift.

PLATSFÖRDELNINGEN I GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE FRÅN DEN 1.1.2020

Enligt kyrkolagens 11 kap. 7 § 2 mom. fastställer gemensamma kyrkofullmäktige platsfördelningen i samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige senast i juni månad under valåret på basen av antalet församlingar som hör till samfälligheten samt av församlingarnas folkmängd i början av året.

Varje församling tilldelas först två platser. De resterande platserna delas i förhållande till församlingarnas folkmängd i början av året.

Vid årsskiftet fördelades församlingarnas medlemmar enligt följande: Karleby finska församling 24.702 personer, Karleby svenska församling 5.795 personer, Kaustby och Ullava församling 4.460 personer, Kelviå församling 3.751 personer, Lochteå församling 2.253 personer samt Halso församling 1.008 personer, sammanlagt 41.969 personer.

Enligt 10 kap. 9 § i kyrkoordningen består gemensamma kyrkofullmäktige i Karleby kyrkliga samfällighet av 51 medlemmar (40.001–150.000 personer).

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer platsfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige fr. o. m. den 1.1.2020 enligt följande:

Karleby finska församling, 25 platser
Karleby svenska församling, 7 platser
Kaustby och Ullava församling, 6 platser
Kelviå församling, 6 platser
Lochteå församling, 4 platser
Halso församling, 3 platser

Gemensamma kyrkorådet konstaterar att 3 platser frigörs för Halso genom att tre av de nuvarande medlemmarna som fått det minsta jämförelsetalet blir suppleanter. 
Emma Haapasaari och Pekka Hulkko från Karleby finska församling blir första suppleanter, liksomm Benita Haals från Karleby svenska församling.