Nyheter

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 13.6.2019

Publicerad: 13.06.2019

BOKSLUTET FÖR 2018 VISADE ÖVERSKOTT

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände verksamhetsberättelsen och godkände och fastställde bokslutet för 2018. Räkenskapsperiodens överskott på 2.112.754,34 euro bokförs på överskotts-/underskottskontot i balansens eget kapital.

Resultatet omfattar 1,6 milj. euro i fastighetsförsäljningsinkomster och 719.000 euro i skogsbruksinkomster. Försäljningen av markområdet på Kronobyåsen fanns inte med i budgeten och skogsbruksinkomsterna blev 243.000 euro större än väntat. Driftsintäkterna översteg budgeten ca 2 milj. eruo medan driftsutgifterna understeg budgeten med 157.000 euro.

På personalkostnaderna inbesparades 200.000 i jämförelse med det budgeterade. Personalkostnaderna utgjorde 59 % av driftskostnaderna. Driftsmarginalen, dvs differensen mellan driftsintäkterna och -utgifterna, var 6,9 milj. euro, vilket var 2,1 milj. bättre än det förväntade. Årsbidraget var 3 milj. euro.

Kyrkoskatten inbringade 9,98 milj. euro och statsbidraget uppgick till 1 milj. euro. Inkomsten från kyrkoskatten sjönk 299.000 euro (2,9 %) jämfört med föregående år. Totalt sjönk intäkterna från kyrkoskatten 1,8 % inom evangelisk- lutherska kyrkan i Finland. Utvecklingen av medlemsantalet i församlingarna påverkar kyrkoskatten.

Medlemsantalet i församlingarna inom Karleby kyrkliga samfällighet uppgick vid årets slut till 40.961, dvs. 555 medlemmar mindre än föregående år. Enligt prognoserna kommer medlemsantalet att sjunka också de kommande åren.

Totalt investerades 560.000 euro och den största enskilda investeringen var grundrenoveringen av insidan på Kelviå kyrka.

En betydande affär gjordes med Karleby stad då ett markområde på Kronobyåsen såldes för 1,6 milj. euro.

ÄNDRING AV REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände gemensamma kyrkorådets förslag att ändra gemensamma kyrkorådets reglemente, 1. kap. 1 § så att gemensamma kyrkorådet kommer att bestå av en ordförande som domkapitlet i Uleåborgs stift förordnat samt av gemensamma kyrkofullmäktige valda vice ordförande och 12 (tidigare 11) övriga ledamöter. Ledamöterna har personliga suppleanter. Gemensamma kyrkofullmäktige underkastar beslutet domkapitlet i Uleåborgs stift för fastställande.

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 12.3.2019 att Halso församling ansluts till Karleby kyrkliga samfällighet fr. o. m. den 1.1.2020 samt att gemensamma kyrkorådet skall komma att bestå av ordförande, vice ordförande och 12 ledamöter.

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGES PLATSFÖRDELNING FR.O.M. 1.1.2020

Enligt kyrkolagens 11 kap. 7 § 2 mom. fastställer gemensamma kyrkofullmäktige platsfördelningen i samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige senast i juni månad under valåret på basen av antalet församlingar som hör till samfälligheten samt av församlingarnas folkmängd i början av året.

Varje församling tilldelas först två platser. De resterande platserna delas i förhållande till församlingarnas folkmängd i början av året.

Vid årsskiftet fördelades församlingarnas medlemmar enligt följande: Karleby finska församling 24.702 personer, Karleby svenska församling 5.795 personer, Kaustby och Ullava församling 4.460 personer, Kelviå församling 3.751 personer, Lochteå församling 2.253 personer samt Halso församling 1.008 personer, sammanlagt 41.969 personer.

Platsfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige fr. o. m. den 1.1.2020 enligt följande:

Karleby finska församling, 25 platser
Karleby svenska församling, 7 platser
Kaustby och Ullava församling, 6 platser
Kelviå församling, 6 platser
Lochteå församling, 4 platser
Halso församling, 3 platser

Gemensamma kyrkorådet konstaterar att 3 platser frigörs för Halso genom att tre av de nuvarande medlemmarna som fått det minsta jämförelsetalet blir suppleanter.
Emma Haapasaari och Pekka Hulkko från Karleby finska församling blir första suppleanter, liksom Benita Haals från Karleby svenska församling.