Nyheter

 

Gemensamma kyrkorådets beslut från 18.9.2019

Publicerad: 18.09.2019

 

VASA ELEKTRISKA VALD TILL EL-LEVERANTÖR FÖR PERIODEN 2020–2022

Gemensamma kyrkorådet valde Vasa Elektriska Ab till el-leverantör för perioden 1.1.2020–31.12.2022 eftersom bolaget hade den helhetsekonomiskt förmånligaste offerten.

Det anskaffningskontrakt som gäller för tillfället går ut den 31.12.2019. El-leverantören för perioden 2021 – 2022 valdes på basen av en öppen upphandlingsförfrågan. Anbuden skulle vara inne senast den 19.6.2019 kl. 12. Sju bolag lämnade in offerter inom utsatt tid varav två anbud förkastades på grund av uppgifter som de uppgett på kvalifikationsbilagan och ett på grund av att betalningstiden avvek från offertbegäran.

Fyra bolag kvarstod: Oy Herrfors Ab, Vasa Elektriska Ab, Karleby Energi Ab och Åbo Energi Ab. Den helhetsekonomiskt förmånligaste offerten fick jämförelsetalet 3,54. Det gavs av Vasa Elektriska Ab som också förbinder sig till optionsår 2023 – 2024, förutsatt att den kyrkliga samfälligheten vill förlänga avtalet.

 

SKATTEPROCENTEN FÖR 2020 FÖRESLÅS BLI KVAR PÅ NUVARANDE NIVÅ

Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att kyrkoskatteprocenten för 2020 fastställs till 1,7 %.

Gemensamma kyrkofullmäktige skall fastställa skatteprocenten inför nästa räkenskapsår och meddela den till skattestyrelsen senast i mitten av november. I år är skatteprocenten 1,7 så skatteprocenten skulle förbli oförändrad.

 

ANTTI LAPINOJA BEGÄR BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG

Gemensamma kyrkorådet beslöt förorda att gemensamma kyrkofullmäktige beviljar Antti Lapinoja befrielse från uppdraget som suppleant i styrelsen för familjerådgivingscentralen från och med den 1.7.2019 och väljer en ny personlig suppleant för återstoden av verksamhetsperioden.

Antti Lapinoja begärde befrielse eftersom han valts till tf. kyrkoherde i Lochteå församling 1.7.2019–31.3.2020.

 

FRÅN OCH MED DEN 1.1.2020 BESTÅR GEMENSAMMA KYRKORÅDET AV 12 LEDAMÖTER

Gemensamma kyrkorådet beslöt att 12 medlemmar väljs till gemensamma kyrkorådet från den 1.1.2020:

Karleby finska 5
Karleby svenska 2
Kaustby och Ullava 2
Kelviå 1
Lochteå 1
Halso 1

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände den 12.3.2019 att Halso församling ansluts till Karleby kyrkliga samfällighet från 1.1.2020. Likaså godkändes gemensamma kyrkorådet sammansättning till ordförande, vice ordförande och medlemmar.

Gemensamma kyrkofullmäktige ändrade den 13.6.2019 gemensamma kyrkorådets reglemente, 1 kap. 1 §, så att gemensamma kyrkorådet består av ordförande utsedd av domkapitlet i Uleåborgs stift samt av gemensamma kyrkofullmäktige valda vice ordförande och 12 övriga medlemmar. (tidigare 11 medlemmar). Domkapitlet i Uleåborgs stift har fastställt ändringen den 14.8.2019.

 

KALEVI MIKKOLAS ANSTÄLLNING PÅ HELTID FÖRLÄNGS

Gemensamma kyrkorådet beslöt att tillsvidare förlänga Kalevi Mikkolas anställning på heltid fr. o. m. den 1.9.2019.

Vaktmästare Kalevi Mikkolas anställning har varit på 80 %:s arbetstid. Arbetstiden har förlängts under tiden 11.3.–31.8.2019 på beslut av fastighetschef Martin Kankkonen.

Det har under denna tid visat sig att det finns behov för en vaktmästare på heltid och det är därför motiverat att förlänga anställningen.

 

DANIEL HOLMIS ANSTÄLLNING FÖRLÄNGS

Daniel Holm arbetar som vaktmästarvikarie på tidsbundet arbetskontrakt som går ut den 31.12.2019. Gemensamma kyrkorådet beslöt att förlänga Daniel Holms anställning till den 31.8.2020.

Holm har utbildning inom VVS och han har uppvisat god yrkesskicklighet och tjänstvillighet i sina uppgifter. Även Halsos anslutning till samfälligheten kommer att påverka helhetsplaneringen av vaktmästartjänsterna.

 

TJÄNSTEN SOM FASTIGHETSCHEF LEDIGANSLÅS

Gemensamma kyrkorådet beslöt att lediganslå tjänsten som fastighetschef och utse en arbetsgrupp för att förbereda urvalsprosessen.

Fastighetschef Martin Kankkonen har begärt avsked från sin tjänst fr. o. m. den 18.9.2019. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och konstaterat på sitt möte den 10.9.2019 att tjänsten kan lediganslås.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller motsvarande utbildning, tillräcklig arbetserfarenhet i branchen och erfarenhet av förmansarbete. Krav på språkkunskaper enligt de regler som fastställts av Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmältige.

 

GRUNDANDE AV NATURSKYDDSOMRÅDE

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) har den 16.8.2019 tagit beslut om att grunda ett naturskyddsområde, ett ca 4,4 hektar stort markområde, fastigheten Saukko 217-409-5-3. Markägaren och NTM-centralen har avtalat om fredningsbestämmelser och ersättningar. NTM-centralen betalar 23.700 e i ersättning för de ekonomiska förluster som fredningen förorsakar markägaren.

Området ligger i Kannus, ca 10 km norrut från stadens centrum i närheten av Partio Jylhä. Den vänstra gränsen av området som skall skyddas gränsar till Heinäjärvi och är delvis sumpmark. Palstan matalalla kangasosalla on noin 170 vuotiasta kilpikaarnamäntyä,

Områdets betydelse för samfälligheten är liten, men det anses som en plikt och skyldighet att föra fram hållbar utveckling inom den offentliga sektorn. Områdets rekreationsvärde är stort och skyddande av området lyfter fram moskogens betydande mångfald.