Nyheter

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 19.12.

Publicerad: 19.12.2019

ANSLAGSFÖRÄNDRINGAR FÖR ÅR 2019

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde anslagsförändringarna för år 2019.

Innevarande års budget verkar till största delen förverkligas rätt bra. En lista över överskridningar och förändringar, som redan fattade beslut förorsakar, har uppgjorts.

Den kyrkliga samfällighetens webbsidor flyttas till det nya systemet Klockaren som upprätthålls av kyrkorådet. Orsaken är att administrationen av den nuvarande webbplatsen upphör. Flytten är en omfattande process som kommer att räcka uppskattningsvis sex månader. Detta kräver tilläggsresurser för att webbplatsen ska kunna tas i bruk så fort som möjligt. Informatör Eija Ahokangas arbetstid ökas med 50 % för perioden 28.10–22.12.2019.

Det har upptäckts problem i pannrummet i Karleby församlingshem som kräver undersökningar/fuktighetsmätningar. I samband med den årliga servicen av kyl- och frysapparaterna i köket upptäcktes reparationsbehov som kräver brådskande åtgärder. För att förbättra inomhusluften i dagklubbsutrymmet kommer ventilationskanalerna att sotas. Dessutom kommer de rumsspecifika luftmängderna att mätas/utjämnas.

Chydenius prästgårds yttertak måste skyddas för att undvika allvarligare skador.

Renoveringen av Karleby sockenkyrkas insida kommer att överskrida anslaget med cirka 192.000 euro. Den uppskattade kostnaden för renoveringsplaneringen överskreds med 65.700 euro. Asbestsaneringen på 46.600 euro och ljudåtergivningsutrustning på 41.200 euro fanns inte med i budgeten för 2019. Resten av budgetöverskridningarna orsakades av tilläggs- och ombyggnadsarbeten.

BUDGETEN FÖR ÅR 2020 FICK GRÖNT LJUS

Efter långa diskussioner fastställde gemensamma kyrkofullmäktige enhälligt budgeten för år 2020 med motiveringar och bilagor.

Halso församling ansluter sig till Karleby kyrkliga samfällighet 1.1.2020. Förhandlingar om anslutning fördes under år 2018 och slutliga beslut om anslutning fattades år 2019.

De totala intäkterna för budgeten för år 2020 uppgår till 13,2 milj. euro. Kyrkoskatteintäkterna förväntas minska med en procent nästa år. Andelen av de totala intäkterna är 77 procent. I statsbidrag erhåller samfälligheten ca 1 miljon euro. Intäkterna från skogsbruket har budgeterats till 323.500 euro.

Verksamhetskostnaderna är 11.3 milj. euro, varav personalkostnadernas andel är ca 63 procent. Avskrivningarnas storlek, 906.300 euro, är med tanke på årsbidraget 816.140 euro betydande.

För investeringar har reserverats 1,25 milj. euro, varav största delen riktades till påbörjandet av byggandet av krematoriet, förnyandet av ventilationsaggregatet i C-delen, reparationer i Kaustby församlingshem och reparationer av taket på Chydenius prästgård.

Resultatet år 2020 beräknas visa ett underskott på ca 90.000 euro.

Pekka Hulkko föreslog i detta sammanhang, att en arbetsgrupp skulle tillsättas som skulle ha som uppgift att fundera över fördelningen av resurser för att trygga villkoren för församlingarna. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade att den här arbetsgruppen skulle väljas av gemensamma kyrkorådet.

DISPOSITIONSPLANEN FÖR ELISABETHS BEGRAVNINGSPLATS

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände dispositionsplanen för Elisabeths begravningsplats, och underställer beslutet till domkapitlet i Uleåborgs stift för fastställande.

En ny dispositionsplan har utarbetats för Elisabeth begravningsplats, och i planen för sektor 11 i C-området har man ritat in en urngravplats samt en minneslund och ett strö-område.

ARBETSORDNINGEN FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDES

Kyrkostyrelsen har upprättat nya stadgemallar för församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning. Av de mallar som nu används är de äldsta från 1990-talet. En del mallar har förnyats i samband med lagändringar.

Den nya kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände i maj 2018 träder i kraft efter att riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till ny kyrkolag.

När den nya kyrkolagen och kyrkoordningen träder ikraft upphävs den nu gällande kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkans valordning. Ikraftträdandetidpunkten är tidigast 1.1.2020, men tidpunkten preciseras i slutet av året.

I Kyrkostyrelsen har man berett ett förslag till kyrkofullmäktiges arbetsordning på basis av den nya kyrkolagen. Modellstadgan kan också tillämpas på samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige.

När den nya lagstiftningen träder i kraft ändras kyrkolagens och kyrkoordningens struktur och paragrafnumrering. Ändringarna är i stor utsträckning lagstiftningstekniska, men även innehållsliga ändringar förekommer, som till exempel nya bestämmelser om elektroniska möten och elektroniskt beslutsfattande.

REGLEMENTET FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET FICK GODKÄNNANDE

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände reglementet för gemensamma kyrkorådet och underställer beslutet till domkapitlet i Uleåborgs stift för fastställande.

Kyrkostyrelsen har upprättat nya stadgemallar för församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning. Av de mallar som nu används är de äldsta från 1990-talet. En del mallar har förnyats i samband med lagändringar.

Den nya kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände i maj 2018 träder i kraft efter att riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till ny kyrkolag.

När den nya kyrkolagen och kyrkoordningen träder ikraft upphävs den nu gällande kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkans valordning. Ikraftträdandetidpunkten är tidigast 1.1.2020, men tidpunkten preciseras i slutet av året.

På basis av Kyrkostyrelsens modellreglemente har man berett ett nytt reglemente för det gemensamma kyrkorådet. När den nya lagstiftningen träder i kraft ändras kyrkolagens och kyrkoordningens struktur och paragraf-numrering. Ändringarna är i stor utsträckning lagstiftningstekniska, men även innehållsliga ändringar förekommer, som till exempel nya bestämmelser om elektroniska möten och elektroniskt beslutsfattande.

ÄNDRINGAR AV INSTRUKTIONER FASTSTÄLLDES

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde instruktionerna för informationsarbetet samt för fastighets- och begravningsväsendets direktion. I de nya instruktionerna har man beaktat Halso församlings representant i informationsarbetet och direktionen.

RESULTATEN FRÅN FÖRSAMLINGSVALET I HALSO

I Halso församling ordnades sk. sämjeval. De officiella resultaten från församlingsvalet meddelas till kännedom för gemensamma kyrkorådet. Resultatet från valet i Halso församling var följande:

Till gemensamma kyrkofullmäktige har valts:

1. Hietalahti Paavo Antero
2. Lindfors Kalevi Engelbert
3. Mikkonen Hannu Allan

Till församlingsrådet har valts:

1. Hietalahti Paavo Antero
2. Jyrkkä Kari Eino Aleksanteri
3. Karhukorpi Seija Mailis
4. Koskela Tiina Tuulia
5. Liedes Sonja Marjatta Kristina
6. Marjusaari Teemu Matias
7. Mikkonen Hannu Allan
8. Ylikoski Aino-Maija Johanna

Till suppleanter har valts:

1. Ala-Korpi Juha Antero
2. Hautakoski Tiina Hannele
3. Hietalahti Sari Anneli
4. Mastokangas Martti Kullervo
5. Karhulahti Markku Aatos Uolevi
6. Korkeaniemi Harri Kullervo