Nyheter

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges möte den 7.1.2020

Publicerad: 09.01.2020

Val av ordinarie medlem och suppleant från Halso församling till gemensamma kyrkorådet samt ordinarie medlem och suppleant till fastighets- och begravningsväsendets direktion

Gemensamma kyrkofullmäktige valde Paavo Hietalahti som Halso församlings representant till gemensamma kyrkorådet och till hans personliga suppleant valdes Seija Karhukorpi.
Från 1.1.2020 består gemensamma kyrkorådet av ordförande, vice ordförande och 12 medlemmar.

Gemensamma kyrkorådet medlemsantal fördelas enligt följande:

Karleby finska församling 5
Karleby svenska församling 2
Kaustby och Ullava församling 2
Kelviå församling 1
Lochteå församling 1
Halså församling 1

Som Halså församlings representant till fastighets- och begravningsväsendets direktion valdes Hannu Mikkonen och till hans personliga suppleant valdes Erkki Hietalahti.

Fastighets- och begravningsväsendets direktion ansvarar för underhållet av samfällighetens fastigheter, byggnader och materiel, reparationer och anskaffningar, skötseln av mark- och skogsområden samt för samfällighetens begravningsplatser, om grundandet och skötseln av dessa samt behandling av ärenden som berör gravvårdsfondens verksamhet. Direktionen förbereder ärenden till behandling i gemensamma kyrkorådet eller fullmäktige i enlighet med vad som bestäms i instruktionen för direktionen samt vad som stadgas i kyrkolagen och kyrkoordningen.