Kremering

Ärenden som berör kremering kan skötas på församlingens pastorskansli om den avlidne jordfästs i en kyrka eller i ett kapell inom samfällighetens område, eller om gravläggningen sker på någon av medlemsförsamlingarnas begravningsplatser. De anhöriga kan också låta en begravningsbyrå sköta kremeringsarrangemangen. Den avlidne kan inte kremeras innan krematoriet fått både begravningstillstånd och kremeringsbeställning.

Överlåtelse av aska

Krematoriets personal meddelar de anhöriga eller begravningsbyrån när urnan kan hämtas. Överlåtelsen sker i Marie förrättningskapell på överenskommen tidpunkt under vardagar kl. 8-16. Askurnan överlåts till de anhöriga eller till en befullmäktigad person eller till begravningsbyrån. Den som hämtar askan bör kunna styrka sin identitet.

Askan kan överlåtas tidigast två veckor innan överenskommen gravläggning. Begravningsbyråerna kan få askan till förvaring tidigare, om så överenskommits med de anhöriga. Urnan kan också sändas till den församling där gravläggningen sker.

Om askan ska strös i en minneslund behöver de anhöriga inte nödvändigtvis skaffa en urna, utan askan kan överlåtas i en nedbrytbar urna i papp.

Den kyrkliga samfälligheten kan förvara askan i ett år varefter samfälligheten har rätt att, på bekostnad av den som sköter den avlidnes ärenden, begrava askan i en minneslund som upprätthålls av Karleby kyrkliga samfällighet.

Gravläggning av urna

För gravläggningen bokas en tid på pastorskansliet eller vid gravkontoret på den begravningsplats man valt. Urnan ska gravläggas inom ett år efter kremeringen. 

På Karleby kyrkliga samfällighets begravningsplatser kan en urna gravläggas i

  • kistgrav
  • urngravplats
  • minneslund 

Vid gravläggning i kistgrav och urngravplats närvarar vanligen de närmaste anhöriga och församlingens kyrkvaktmästare. 

Gravläggning i minneslund sköter begravningsplatsens personal utan de anhörigas närvaro. Endast församlingen får uppgifter om den exakta platsen. Gravläggning i minneslunden kan inte ske när marken är frusen. 

Placering av aska på annan plats

Askan kan även överlåtas för placering på annan plats. Bestämmelserna i begravningslagen bör beaktas.  Askan skall inom ett år placeras bestående på en plats. Askan får inte delas upp för gravläggning på olika platser (Begravningslagen 7:19.1).

Om askan placeras på annan plats än en begravningsplats, ska uppgifterna om var askan kommer att placeras skriftligen meddelas krematorieskötaren innan askan avhämtas. Uppgiften registreras. Placeringen kräver markägarens eller -förvaltarens skriftliga tillstånd. Om askan placeras på dödsboets mark, krävs samtycke av varje delägare.

Ett minnesmärke på en privat gravplats kräver att man från regionförvaltningsverket ansöker om tillstånd att inrätta en enskild grav. 

Askan kan även strös på vattenområde. Många orter har vattenområden där det är tillåtet att strö aska. Skriftligt tillstånd krävs av vattenområdets ägare.

Länkar

Priser för gravskötsel
Kremeringsbeställning
Information till begravningsbyrån