Image enkäten

Karleby kyrkliga samfällighet har låtit Taloustutkimus göra en imageenkät åren 2013 och 2017. 

Av de som bor inom samfällighetens område upplever fyra av fem att det är viktigt att höra till en församling.

Det framgår av enkäten att bland församlingens uppgifter upplevs olika hjälpuppgifter allt oftare vara bland de viktigaste uppgifterna. Det viktigaste är att stöda familjer som behöver hjälp och personer som har det svårt. Bland de viktigaste uppgifterna nämns också upprätthållande av begravningsplatser, att ordna verksamhet för barn och ungdomar och möjligheten till en kyrklig begravning.  

En femtedel av de som svarade på enkäten deltar i församlingens frivilligverksamhet minst en gång per år. En tredjedel vill inte delta i frivilligverksamhet och över hälften av de som svarade säger sig vara villiga att delta i frivilligverksamhet sporadiskt. Bland kvinnorna var intresset att delta lite större än bland männen. 

Kokkola-tidningens församlingssidor har bibehållit sin överlägsna ställning som informationskälla. Nästan 80 procent av de intervjuade uppgav att de får information om församlingen just via församlingssidorna i Kokkola-tidningen. Speciellt bland de i åldersgruppen 50+ betonas tidningens betydelse: upp till 90 procent hämtade information om församlingen ur tidningen. 

Även betydelsen av församlingens hemsidor och Facebook-sidor som informationskanaler har ökat. Ungefär hälften av de intervjuade har besökt församlingarnas hemsidor.