Gravrätten

Gravinnehavaren

Gravinnehavaren fungerar som kontaktperson mot församlingen, som representant gällande den avlidnes rättsinnehavare och också dem som kan bli begravda i samma grav samt ansvarar för skötsel av graven.

Då man överlåter en grav kommer man skriftligt överens om vem som blir gravinnehavare och vem som kan begravas i graven. I samband med begravningen sänds blanketten tillsammans med fakturan. I samband med överlåtandet av en ny grav utnämns vid giftermål den efterlevande maken/makan till innehavare. I annat fall kommer de anhöriga överens sinsemellan om gravinnehavare. Samfälligheten skickar inget gravbrev ifall anhöriga inte har utnämnt gravinnehavare.

Gravplatsen har en förvaltningstid. Gravrätten överlämnas för 30 år och tiden räknas från början av följande kalenderår. Gravrätten kan förlängas efteråt.