Församlingsmedlems initiativrätt

En församlingsmedlem har rätt att ta initiativ i ett ärende som gäller församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning. Initiativtagaren ska informeras om vilka åtgärder församlingen har vidtagit med anledning av initiativet. (Kyrkolagen kap. 3 § 3 mom. 4)

Rätten att ta initiativ förutsätter medlemsskap i församlingen.  Initiativet kan vara fritt till innehåll och form. Församlingsinitiativet ska göras skriftligt och ska innehålla initiativtagarens namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress).

Initiativ kan tas


Beredningstiden i Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar är från två veckor upp till sex månader från att initiativet mottagits. Du får senare ett meddelande från den ansvariga tjänsteinnehavaren eller organet om vilka åtgärder som eventuellt vidtas. Du meddelas också om intiativet inte lett till åtgärder.