Pärmen av Strategin för Karleby kyrkliga samfällighet.Strategi för Karleby kyrkliga samfällighet 2023-2026

Sammandrag av de viktigaste punkterna i strategin. Läs hela strategin här. PDF-filen uppfyller inte tillgänglighetskravenÖppna länk i ny flik.

Karleby kyrkliga samfällighets värderingar, vision och strategiska riktlinjer

Verksamheten i Karleby kyrkliga samfällighet styrs av kyrkans värderingar tro, hopp och kärlek. Värderingarna visar vad som anses vara viktigt och rätt. I den kyrkliga samfällighetens strategi förstås värderingarna på följande sätt:

Tro – gemenskap med nådens Gud

Hopp – vi arbetar för att bygga upp en rättvis gemenskap

Kärlek – vi ber Den Helige Anden om mod att ha omsorg om våra medmänniskor och skapelsen

I Karleby kyrkliga samfällighets strategiarbete låg fokus på att definiera visionen. Visionen visar på ett väsentligt sätt hur vi vill vara år 2026 – i vilken riktning vi vill att den kyrkliga samfälligheten ska utvecklas. I diskussionen framträdde kraftigt teman om gemenskap, mod och möten samt att tjäna. Den vision, det vill säga den bild av den önskade framtiden, som skapades för Karleby kyrkliga samfällighet var:

Tillsammans är vi modiga! – Vi möts i vardag och fest.

Visionen gav också upphov till strategiska riktlinjer. Karleby kyrkliga samfällighets vision betyder:

Tillsammans – som jämbördiga medlemmar i en gemenskap där varje medlems roll och uppgift anses vara värdefull.

Modiga – modiga i kyrkans värderingar och mission. Modiga att förnya och bevara.

Vi möts – möten med församlingar, församlingsmedlemmar och de människor som vi betjänar i glädje och sorg.

Centrala strategiska mål

I processen närmade man sig visionen från fyra olika infallsvinklar. Det behövdes olika infallsvinklar för att de tämligen olika verksamheterna i den kyrkliga samfälligheten inte skulle bedömas endast ur ett perspektiv. Frågorna var:

 • Kunden (församlingar, församlingsmedlemmar/övriga kunder): hur betjänar vi kunden för att visionen ska förverkligas?
 • Kunskap och rekrytering (personal): vilka kunskaper behöver vi för att visionen ska förverkligas. Hur utvecklar vi kunskaperna?
 • Ekonomi, finansiering: hur sköter vi vår ekonomi för att visionen ska förverkligas?
 • Interna processer: hurdan struktur och vilka processer bör vi ha för att visionen ska förverkligas?
 • Med hjälp av infallsvinklarna och genom att dra nytta av kunskaperna hos de personer som deltog i processen och deras uppgiftsfält gestaltades de centrala målen som bör uppnås för att möjliggöra visionen.

Karleby kyrkliga samfällighets strategiska mål är:

 1. Gemenskapsbyggande interaktion mellan den kyrkliga samfällighetens verksamheter och församlingarna. Även metoder inom elektronisk kommunikation används som hjälp.
 2. Starkare människomöten och kundorientering på båda inhemska språken. Detta eftersträvas bland annat genom att göra upp servicebeskrivningar och utbilda personalen.
 3. Arbetsgivarbild som förmedlar att den kyrkliga samfällighetens arbete är betydelsefullt och uppgifterna mångsidiga.
 4. Välmående arbetsgemenskap som är engagerad i kyrkans uppgift. Uppnåendet av målet stöds bland annat genom att utveckla medarbetar- och chefsfärdigheter, genom introduktion i arbetet och flexibilitet som stödjer arbetstagarna samt genom att stärka det andliga välmåendet.
 5. Ökad mångsidig användning av lokaler och kyrkorum. Samtidigt kan kostnaderna för lokalerna minskas.
 6. Den kyrkliga samfällighetens ekonomi är i balans år 2026. Nya inkomstkällor söks och medelinsamlingen till församlingarnas hjälpverksamhet underlättas.
 7. Tydligt beslutssystem och smidig förvaltning stödjer den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas grundläggande uppgifter. Elektroniska system och stöd från Kyrkans servicecentral utnyttjas fullt ut.