Officiella kungörelser

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 14.12.2023

Förvaltningsorgan: Gemensamma kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum: 14.12.2023

Plats: Kyrkbackens församlingshem, Kronobyvägen 3

Mötesärenden

 • Mötets öppnande
 • Mötets laglighet och beslutsförhet
 • Val av protokolljusterare och när protokollet hålls framlagt till påseende
 • Godkännande av arbetsordning
 • Budget för år 2024
 • Uppdatering av fastighetsstrategi för åren 2021–2026
 • Kyrkliga samfällighetens grundstadga 
 • Kyrkliga samfällighetens förvaltningsstadga 
 • Val av ordinarie medlemmar och personliga suppleanter till gemensamma kyrkorådet för år 2024
 • Kyrkliga samfällighetens ekonomistadga  

Ovan nämnda organs undertecknade och granskade protokoll med tillhörande anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning finns till allmänt påseende från och med 21.12.2023.

Karleby 7.12.2023

Torbjörn Sandell
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

 

Kuulutus koskien Kälviän hautausmaata 1.6.2023

Kokkolan seurakuntayhtymän Kälviän hautausmaalla on todettu hautoja, joissa hoito on laiminlyöty. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä tämä kuulutus koskee alla mainittuja hautoja. Kunkin haudan haltijan on vuoden sisällä kuulutuksesta kunnostettava hauta sen uhalla, että hautaoikeus menetetään (Kirkkolain 17 luvun 5 § 3 mom.). Kunnostuksen jälkeinen haudan hoito tulee järjestää.

Hoitamattomat haudat

Kuulutetut haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella. Hautaluettelo on nähtävillä hautausmaan pääportilla, kyseisellä hauta-alueella, Kälviän seurakuntavirastossa sekä seurakuntayhtymän nettisivuilla.

Alue 4

 • Rivi 1 – haudat: 3, 4, 5S, 6, 4a, 7a, 7c    
 • Rivi 2 – haudat: 1, 2, 4S, 6S, 7S      
 • Rivi 3 – haudat: 2, 4S            
 • Rivi 4 – haudat: 1, 3          
 • Rivi 5 – haudat: 3            
 • Rivi 6 – haudat: 4, 5            
 • Rivi 7 – haudat: 1, 5, 6
 • Rivi 8 – haudat: 1S, 2S
 • Rivi 9 – haudat: 3
 • Rivi 11 – haudat: 4S, 9, 11
 • Rivi 12 – haudat: 5, 7, 7b, 8
 • Rivi 13 – haudat: 8, 9, 11, 13, 15
 • Rivi 14 – haudat: 1b, 4, 5

Lisätietoja

Kokkola 31.5.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto