Lochteå prästgård

Lohtajan pappila.

Alaviirrevägen105, 68230 Lochteå

  • 40 bordsplatser
  • firade 200-årsjubileum 30.4.2003
  • av de prästgårdar som Karleby samfällighet äger är endast Lochteå prästgård i eget bruk.

Bokningar och förfrågningar vi pastorskansliet:
Alaviirrevägen105
06 8296 711

Historik

Kyrkoherdens prästgård i Lochteå har stått på samma plats i över 400 år. Om tiden före den nuvarande huvudbyggnaden påminner ännu den gamla källaren, loftstugan och åkrarna med sina gömda skatter.

Byggmästaren Thomas Riif med sina gesäller reparerade den fallfärdiga källaren år 1769 med stenar som byborna hämtade, så den är nog av mycket äldre datum. I Karleby finns likadana källarutrymmen bevarade från 1600-talet. Invånarna från nuvarande Himango uppförde loftstugan. De olika byarna bar nämligen ansvaret för de olika byggnaderna vid prästgården.

 

Loftet man passerar under på väg till prästgården.

 

Saukko prästgård i Lochteå är en vacker helhet från tidigt 1800-tal. I ändan av björkallén står det gamla loftet med sin välvda portal som man körde igenom med hästskjuts för att uträtta sina ärenden i prästgården.

Under finska kriget tjänstgjorde prästgården som huvudkvarter för högste befälhavaren Klingspor. Freden mellan Ryssland och Sverige slöts här den 29.9.1808. Avtalet undertecknades även av ryske befälhavaren Kamenski och hans rådgivare van Suchtelen. På väggen i fastigheten finns minnesplattan över händelsen. Man har återställt ett av rummen till 1800-talsskick och den bär namnet Klingspors kammare.

 

Minnesmärke över fredsavtalet gjort i prästgården 29.9.1808.

 

Första förslaget till fastighetens födelsedag är den 12.6.1797 då länsprosten Anders Chydenius efter sin granskning där gjort en ekonomisk granskning av prästgårdens ekonomi. I samband med denna händelse gjorde 20 huvudförtroendemän ett avtal med kyrkoherden Johan Snellman om uppförandet av en ny huvudbyggnad. Ofta räknar man ut byggnadens ålder enligt dateringarna i de uppgjorda ritningarna. Ritningarna godkändes 9.12.1797 av sockenstämman.

Den tredje möjliga födelsedagen är kring Valborgsmäss 1803, då den året innan valda kyrkoherden Anders Törnudd flyttade in där. Törnudd döpte sitt första barn i Lochteå 23.4.1803. Därmed firade prästgården 200-årsjubileum 30.4.2003.

Parken kring prästgården förverkligades under åren 2006-2007 tillsammans med samarbetspartners från Lochteå och Rieska-Leader rf.

 

Dubbelbild med en bild av efterrättsskålar på ett bord och en bild med ett dukat bord.

 

I prästgården gjordes på hösten 2012 en undersökning av färgskikt och tapeter och samtidigt sammanställdes en restaureringsplan. Arbetet ufördes av konservator Mari Hanni. Målet med restaureringen av interiören var att utvidga användningsmöjligheterna av prästgårdens sal med hjälp av en fungerande möblering som betonar den historiska aspekten. Arbetet förverkligades av den kyrkliga samfälligheten som ett Rieska-Leader -projekt under 2013-2014 med hjälp av en omfattande grupp talkoarbetare från olika föreningar i Lochteå. Det professionella arbetet utfördes av restaureringsgesäll Aino-Maria Niemelä, specialyrkesman Ove Nyblom och ortens egna män Paavo Toskala och Martti Lukkarila. Fasadrenoveringen och -målningen blev klara i oktober 2015. Bodarna på gårdstunet renoverades sommaren 2016, då de fick nya tak.

 

Lochteå prästgård insidan.

 

 

Parkering Parkering
Toalett Toalett