Förvaltningen i Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrklig samfällighet omfattar sex regionala församlingar:

Gemensamma kyrkofullmäktige

Församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet har en gemensam högsta förvaltning, gemensamma kyrkofullmäktige, som fattar de högsta besluten i samfälligheten. Medlemmarna till gemensamma kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år genom församlingsval. 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsråd

Varje församling har ett eget församlingsråd som beslutar om församlingens verksamhet och frågor som berör det andliga arbetet. I Ullava finns ett kapellråd som lyder under Kaustby och Ullava församlings församlingsråd. Kapellrådet presenterar ärenden och initiativ som berör Ullava kapellförsamling för församlingsrådet.

Direktionerna i Karleby kyrkliga samfällighet

Förutom personal- och ekonomiförvaltningen, begravningsväsendet och fastighetsväsendet har kyrkliga samfälligheten gemensamma arbetsområden som betjänar alla församlingar: familjerådgivningscentralen, sjukhussjälavården och informationen.

Arbetsområdenas verksamhet styrs av direktionerna tillsammans med ifrågavarande arbetsområdets anställda. Dessa är samdirektionen för familjerådgivningscentralen, direktionen för sjukhussjälavården och direktionen för fastighets- och begravningsväsendet.  Samfälligheten har också två arbetsgrupper som valts av gemensamma kyrkorådet; informationsarbetsgruppen ja bildkonstarbetsgruppen.

Församlingarnas direktioner och arbetsgrupper

Församlingens olika verksamhetsformer styrs av direktioner eller arbetsgrupper som valts av församlingsrådet.
 

De nuvarande förtroendevalda har sin mandat åren 2023-2026. I följande församlingsvalet hösten 2026 väljs
• ledamöterna till gemensamma kyrkofullmäktige
• ledamöterna till församlingsrådet för perioden 2027-2030. 

Karleby kyrkliga samfällighets organisation.