Begravnigsplats med kors och stenar.

 

Anvisningar för gravskötsel

• Vid användningen av begravningsplatsen följs en gravgårdsplan och en dispositionsplan för begravningsplatsen.

• En grav skall skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven hålls i skick.

• De anhöriga kan sköta graven själv eller överlåta skötseln till församlingen mot ersättning. För detta ändamål har församlingen en gravgårdsfond.

• Församlingen sköter om iståndsättningen av graven efter begravningen. De anhöriga skall vid begravning under perioden maj-september inom 14 dagar och under årets övriga månader inom 30 dagar avlägsna de blomsteruppsättningar som vid begravningen lagts på graven. Därefter har församlingen rätt att ta bort blommorna.

• En gravsten får placeras på graven enligt begravningsplatsens dispositionsplan eller samfällighetens reglemente för gravstenar. Tillverkare av gravstenar har i allmänhet kännedom om de bestämmelser som reglerar storleken på gravstenarna.

• Före monterandet av gravstenen bör man för en tjänsteinnehavare för begravnings-väsendet uppvisa en plan över gravstenen, där det framgår bredd, höjd och djup. Tidpunkten för monterandet måste också fastställas i förväg med gravgårdens förman. Det är förbjudet att inhägna en grav med staket, stenkant eller annat, om inte sådant tillåts i dispositionsplanen för begravningsplatsen.

• Rekommendationen är att gravens blomområde anläggs först efter monterandet av gravstenen. I blomsterplanteringen som anläggs framför gravstenen kan man utöver sommarblommor också plantera perenner eller lökblommor. Vid val av växter kan man vid behov fråga råd av begravningsplatsens personal.

• Inga träd eller buskar får planteras vid gravarna. Planteringarna får inte heller breda ut sig över gravarna bredvid eller som fullväxta vara till skada för omgivningen. Samfälligheten kan bestämma att staket, träd, buskar och andra växter som är obefogade skall avlägsnas från graven.

• Har skötseln av en grav väsentligt försummats, kan kyrkorådet ålägga den som innehar gravrätten att iståndsätta graven inom ett år efter att beslutet har delgetts honom eller henne. Gör han eller hon inte det, kan kyrkorådet förklara gravrätten förverkad.

• Det är alltid de anhöriga som har ansvar för skötseln av gravstenen.

• Den som innehar gravrätten ansvarar för gravstenens skick. Både tjälen i marken och trädrötterna kan lyfta eller sänka gravstenen. Därför måste gravstenens ställning granskas åtminstone en gång i året. En gravsten som är sned eller håller på att välta utgör en fara, inte bara för arbetarna på begravningsplatsen, utan också för begravningsplatsens besökare. Innehavaren av gravrätten måste se till att gravstenen rätas upp, så att den inte utgör någon risk.

• När man utför skötselarbeten vid gravstenen måste man komma ihåg att respektera bredvidliggande gravars frid. Man skall gå till graven längs gångarna. Skräp och sopor skall inte lämnas i hopar vid gångarna, bevattningskaren eller vid gravarna bredvid, utan skall sorteras och sättas i avfallskärlen. Baksidan av gravstenen är inte den rätta förvaringsplatsen för arbetsredskap, lyktor, vaser eller dylika föremål.

• Arbetsredskap finns vid bevattningskaren. Efter användningen bör redskapen returneras till samma ställe.

• P.g.a. risken att enskilda prydnadsföremål eller glasvaser går sönder får sådana inte ställas på gravarna. Vindspel och dylika prydnadsföremål som hängs upp i träd är inte heller tillåtna.

• Församlingen ansvarar inte för föremål som gått sönder eller försvunnit.

• Trafik med motorfordon och parkering är tillåtet endast på särskilt anvisade platser. På övriga områden får motorfordon användas endast för att transportera stoft, gravstenar eller annan nödvändig servicekörning. Servicekörning är inte tillåtet på gräsbelagda områden.

• Det är förbjudet att cykla på begravningsplatsen. Ägare till sällskapsdjur bör se till att djuren är kopplade på gravgårdsområdet. Sällskapsdjur får inte heller uträtta sina behov eller gräva i jorden på begravningsplatsen.

Praktiska frågor angående gravvårdar eller begravningsplatsen kan under vardagar riktas till förmännen på gravgårdarna.

Kontaktuppgifter

  • Marie och Anna begravningsplats: tfn 050 3147 482 
  • Elisabeth begravningsplats: tfn 050 3147 480
  • Kaustby och Ullava begravningsplats: tfn 050 3147 212 
  • Kelviå begravningsplats: tfn 050 3147 520
  • Lochteå begravningsplats: tfn 050 3147 523
  • Halså begravningsplats: tfn 040 757 7345

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Länk till gravskötselavgifter 2023.

Begravningsplatsen i Halso.